"Negotiation means getting the best of your opponent."

Marvin Gaye

U bevindt zich hier: Algemene voorwaarden opleidingen

Algemene voorwaarden opleidingen

  1. Zodra AGREMENTOR de inschrijving van de kandidaat ontvangt, zal de kandidaat een ontvangstbevestiging van de inschrijving worden toegestuurd. Het verzenden van de bevestiging maakt de inschrijving feitelijk en definitief. Vanaf de bevestiging van de inschrijving is de kandidaat definitief en onherroepelijk het bedrag voor de inschrijvingskosten, BTW inbegrepen, voor de opleiding verschuldigd.
  2. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, worden de beschikbare plaatsen toegekend in de volgorde waarin de betalingen van de inschrijvingskosten arriveren.
  3. Daags na de inschrijving wordt er een contant te betalen factuur verstuurd. De volledige betaling moet bij AGREMENTOR aankomen vóór de aanvang van de opleiding.
  4. Elke deelnemer die verhinderd wordt om de volledige opleiding te volgen, mag zich laten vervangen, voor zover hij dit aanvraagt vóór de aanvang van de opleiding.
  5. AGREMENTOR behoudt zich het recht voor om de opleiding te annuleren indien een minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt en enkel en alleen in dit geval worden de al ontvangen bedragen terugbetaald.
  6. Indien er tussen de partijen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden een geschil ontstaat dat niet op minnelijke wijze kan worden bijgelegd, dan zullen de partijen in de eerste plaats beroep doen op het bemiddelingstraject en ze verbinden zich ertoe om hieraan loyaal deel te nemen.

    Vanaf het moment dat er een verzoek om bemiddeling door één van de beide partijen is ingediend, hebben de partijen 15 dagen de tijd om akkoord te gaan over de naam van een erkend bemiddelaar, vermeld op de geactualiseerde lijst van bemiddelaars erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. De bemiddeling zal ten laatste 15 dagen na de keuze van de bemiddelaar beginnen. De bemiddeling mag niet langer van 15 dagen duren, tenzij een uitdrukkelijk andersluidend akkoord van de partijen hieromtrent.

    Ingeval de bemiddeling mislukt, dan zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.