"Jaw-jaw is better than war-war"

Harold Macmillan

U bevindt zich hier: Algemene voorwaarden advocatenpraktijk

Algemene voorwaarden advocatenpraktijk

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van AGREMENTOR ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en AGREMENTOR, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten van AGREMENTOR. Ingeval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door één van de vennoten van AGREMENTOR.

2.    Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, worden normaliter één of twee advocaten aangeduid als primaire contactperso(o)n(en) voor de cliënt. Andere advocaten van AGREMENTOR kunnen bijkomend aan het team toegevoegd worden indien dit volgens AGREMENTOR aangewezen lijkt om te kunnen voldoen aan de door de cliënt gevraagde juridische dienstverlening. Voor specifieke aangelegenheden is AGREMENTOR bovendien gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van advocaten van andere kantoren.

3.    Wanneer AGREMENTOR gehouden is om (krachtens de Wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door AGREMENTOR gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking vanwege de cliënt, houdt AGREMENTOR zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.

4.    Onze erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten. In de regel wordt ook een succesfee bedongen. Onze kosten worden op een forfaitaire basis berekend. De bedragen van zowel de uurtarieven als de kosten worden normaliter bij de aanvang de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt verstrekt worden. De tarieven voor de erelonen en kosten worden van tijd tot tijd gewijzigd, zonder voorafgaand bericht. AGREMENTOR behoudt zich bovendien het recht voor om aan cliënten een provisie te vragen met betrekking tot haar erelonen en kosten. Staten van erelonen en kosten worden normaliter op een maandbasis opgesteld en zijn betaalbaar binnen 15 dagen na de uitgiftedatum. Ingeval van laattijdige betaling zijn de wettelijke intrest en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaand bedrag verschuldigd vanaf de uitgiftedatum van de staat van erelonen en kosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.    De aansprakelijkheid van AGREMENTOR en haar advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door AGREMENTOR en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief aan AGREMENTOR wordt betaald in het kader van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, behoudens ingeval van een opzettelijke fout of fraude vanwege AGREMENTOR. Het bedrag van de dekking onder de polis beroepsaansprakelijkheid die door AGREMENTOR werd afgesloten, overstijgt de drempels en vereisten die door de toepasselijke regels worden opgelegd. Een copie van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

6.    AGREMENTOR kan de vertegenwoordiging van haar cliënt beëindigen om elke reden conform de toepasselijke deontologische regels en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de vertegenwoordiging en die de dienstverlening door AGREMENTOR moeilijk of onmogelijk maakt. De cliënt kan de vertegenwoordiging door AGREMENTOR op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft echter geen invloed op de aansprakelijkheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

7.    Niettegenstaande AGREMENTOR redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen aantasten, blijkt het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT-systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. AGREMENTOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van AGREMENTOR.

8.    De relatie tussen AGREMENTOR en de cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Brussel (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van AGREMENTOR om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.